ТОО Экибастузэнерго | Информация для физических лиц
 
О предприятии | Информация для физ. лиц | Информация для юр. лиц | Контакты
 
12 | 08 | 2022
Режим работы кассы и справочной службы

Абонентской отдел и касса ТОО «Экибастузэнерго» работает ежедневно, с 8.00 до 19.00 часов, без перерыва на обед, без выходных и праздничных дней.

 
Типовой договор электроснабжения

Тұрмыстық тұтынушыларды электрмен жабдықтау

ШАРТЫ

Екібастұз қ.                                                                                                                                           «____»_______________ 20___ж.

 

2009 жылғы 17 шілдеден №000513 лицензиясына сәйкес тұтынушыларды электрмен жабдықтауды жүзеге асыратын,  бұдан әрі Сатушы деп аталатын, «Экибастузэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Рогаль В.В. атынан, бір тараптан, және бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын,___________________________________________________________________

___________________________________________________, (тұрғын үйдің жеке меншік иесі (жалға алушы) немесе нақты тұратын тұлға), екінші тараптан, төмендегілер туралы осы энергиямен жабдықтау шартын (бұдан әрі - шарт) жасасты:

 

1.Осы шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1.1. Есептік кезең – тұтынылған электр энергиясы есепке алынып, тұтынушыға төлем жасауға ұсынылатын, электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;

1.2. Тұрмыстық тұтынушы - электр энергиясын тауарлар, жұмыстар өндірісімен (сатумен) және қызмет көрсетумен байланысты емес жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланатын жеке тұлға.

1.3. Коммерциялық есепке алу аспабы (КЕА) – электр энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

1.4. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі – электр энергиясы мен қуаттың (электр энергиясының санауышы, ток  пен  кернеуді   өлшеуіш трансформаторлар) және бекітілген сұлба бойынша өзара қосылған құрылғылар (коммутациялық аппарат) шығының анықтауға арналған коммерциялық есепке алу аспаптарының жиынтығы;

1.5. Электр энергиясын сату нүктесі – энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын жіберуге шарты бар энергия жеткізуші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.

Осы шартта   қолданылатын   басқа   да   ұғымдар   мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы  саласы  мен  табиғи монополиялар саласындағы   заңнамаларына сәйкес қолданылады.

 

2. Шарттың нысанасы

2.1. Сатушы Тұтынушыға электр энергиясын сату нүктесіне дейін беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шартқа  сәйкес тәртіптер  мен талаптарда тұтынылған электр    энергиясы   үшін    төлемді жүргізуге міндеттенеді.

2.2. Шарт Тұтынушымен тек оның Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпте тікелей электр желілеріне қосылған жабдығының және коммерциялық есепке алу аспаптарының бар болғанында ғана жасалынады.

 

3. Электр энергиясының тұтынылуын есепке алу

3.1. Сатушының жіберген және Тұтынушы қабылдаған энергия көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерімен анықталады, ал коммерциялық есепке алу тұтынушының кінәсінен емес бұзылған жағдайда (алдыңғы орнату немесе есепке алу аспабын аспаптық тексеру актісінде көрсетілген пломбалардың бүтіндігі мен сәйкестігі жағдайында), тұтыну есебі энергия жіберуші ұйыммен, электр энергиясын есепке алудың құралдары мен схемасы жарамды болған алдыңғы немесе кейінгі есеп айырысу кезеңінде орташа тәуліктік шығын бойынша жүргізіледі. Орташа тәуліктік шығын бойынша есеп айырысу   бұзылыс    тапқан  күннен    бастап коммерцилық есепке алуды қалпына келтіру күніне дейін жүргізіледі, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспау керек.

Тұтынушы коммерциялық есепке алуды бұзылыс тапқан күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қалпына келтіруі керек.

Бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң коммерциялық есепке алу қалпына келмеген жағдайда, есеп айырысу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша, ал техникалық шарттар болмаған жағдайда, тәулігіне 24 сағат пайдалануды ескеріп, қосу коммутациялық аппаратының номиналды тогы бойынша жүргізіледі.

3.2. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу кезінде коммерциялық есепке алу аспабы тараптардың пайдалану жауапкершілігінің шекарасында орнатылады.  Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа    Қосымшаға сәйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.

3.3. Егер коммерциялық есепке алу аспабы тұтынушының пәтерінде орнатылған жағдайда, көрсеткіштер есеп айырысу айының соңғы күніне дейін тұтынушының өзімен алынады. Тұтынушының көрсеткіштерді алу кезінде және төлем құжаттарын төлеу кезіндегі  жіберген қателіктерін Сатушы және (немесе) энергия жеткізуші ұйым олардың анықталуы бойынша  алты айдан аспайтын мерзім шегінде ескеріледі.

3.4. Егер санауыш көрсеткіштері ағымдағы айдың соңғы күнінде алынбаған жағдайда, онда ай соңына дейінгі күндерге электр энергиясының нақты тұтыну есебі есепке алу аспабының орташа тәуліктік тұтынуы бойынша жүргізеді. Санауыштың көрсеткіші туралы ақпарат одан әрі болмаған жағдайда есептеуде алдыңғы кезеңнің орташа айлық шығыны бойынша тұтыну қолданылады. Бұл ретте электр энергиясының орташа тәуліктік шығыны бойынша есептеу   кезеңі    үш   есептік     кезеңнен    аспауы тиіс, кезең аяқталғаннан кейін электр энергиясын  беру тоқтатылады.

3.5. Егер санауыш көрсеткіштері алты есеп айырысу кезеңінен аса берілмесе және есепке алу аспабына кіру мүмкіндігі жоқтығынан сөндіруді жүргізу мүмкін болмаса, онда одан арғы төлем қосылған қуат бойынша, оның есептік шамасы көп қабатты сектор үшін айына 1000 кВт*сағ, жекеменшік сектор үшін 1500 кВт*сағ құрайды, сатушы есеп айырысу схемасын тексергеннен соң, кейіннен қайта есептеумен жүргізіледі.

3.6. Тұтынушыға қосымша кондоминиум нысандарын  жалпы пайдалану орындарын (басқыш алаңдары, жертөлелер, лифттер және т.c.c.) жарықтандыру үшін  электр энергиясын тұтынудың есептік шамасы төлеуге талап етіледі.

3.7. Төлемді қайта есептеуге әкеліп соққан барлық өзгертулер тұтынушы сатушы мекен-жайына өтініш берген күннен бастап міндетті түрде барлық қажетті құжаттарды қоса ұсынған соң жүргізіледі.

3.8. Энергия жеткізуші ұйым және (немесе) сатушы тұтынушыға бұзылыс туралы актіні ерікті нысанда құрайды, келесі бұзылыстар кезінде оны сөндіреді және қайта есептеу жүргізеді:

1) энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйымның желілеріне өз еркімен қосылғанда;

2) электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспабынан (бұдан әрі - КЕА) басқа электр энергиясын қабылдағыштарды қосқанда;

3) КЕА шынысы мен корпусы зақымданғанда;

4) пломбаның (таңбаның) немесе бұған құқығы бар ұйымның алғашқы немесе кезеңдік тексеру туралы пломбалау құрылғысы (берілген ұйымның тұжырымы бойынша) болмаса, бұзылса, ақауланса, сәйкес келмесе;

5) энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйыммен бұрында орнатылған орындарда  энергия жеткізушінің (энергия өндірушінің) пломбалық құрылғысы бұзылса, ақауланса, сәйкес келмесе немесе болмаса;

6) КЕА, ток және кернеу трансформаторларын қосу схемасы өзгергенде;

7) КЕА дискісі жасанды тежелгенде;

8) КЕА көрсеткіштерін бұрмалайтын құрылғыларды орнатқанда.

Қайта есептеу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша жүргізіледі, ал техникалық шарттар болмаған жағдайда, енгізу коммутациялық аппараттың номинал тогы бойынша тәулігіне 24 сағат қолдану есебінен  жүргізіледі.

Қайта есептеу кезеңі КЕА соңғы ауыстырған немесе оны қосу схемасын соңғы аспаптық тексерген күннен бастап барлық уақытқа анықталады, бірақ бұл мерзім қуыну мерзімінен аспауы керек.

Қайта есептеуге сәйкес есептелмеген немесе толық есептелмеген электр энергиясының көлемі энергиямен жабдықтаушы ұйымның жіберілген электр энергиясы көлеміне қосылады және ағымдағы есеп айырысу кезеңінде қолданыстағы жіберу тарифі бойынша тұтынушыға төлеуге ұсынылады.

Тұтынушы схемадағы және электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспаптарындағы бұзылыстарды жойған   соң,   қайта   есептеу   үшін    соманы   және қосылу үшін соманы төлеген соң, электрлік желіге қосылады.

 

4. Электр энергиясына ақы төлеудің тәртібіп

4.1. Төлем Тұтынушымен есептік айдан кейінгі келесі айдың 25 (жиырма бесінші) жұлдызына дейін Сатушы жазып берген төлем құжаты негізінде жүргізіледі. Есеп айырысу кезеңі бір күнтізбелік айды құрайды.

4.2. Тұтынушыларға ұсынылатын энергия бойынша есептеулер табиғи монополиялар туралы заңнамаға сәйкес белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын-ала 3 (үш) жұмыс күнінен бұрын  хабардар   етілгеннен   кейін  жүзеге асырылады және осы Шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

4.3. Бір адам тұтынатын электр қуатының нормаланған көлемі үш деңгейге бөлінеді:

1 деңгей - _____кВт*сағ    дейін.

 

2   деңгей -_____ бастап    _____кВт*сағ    дейін

 

3  деңгей - _______  кВт*сағ  жоғары.

Электр энергиясының тұтыну мөлшерінің шегінде электр энергиясының қолданылмай қалған көлемі келесі айда қолданыла алмайды.

4.4. «____»_____________ 20____жылға жағдайы бойынша 1 кВт*сағ тариф үшін

1 деңгей – ____________тг

 

2 деңгей – ____________тг

 

3 деңгей - ____________тг.

4.5. Шартта көзделген электр энергиясы үшін төлемді кешіктірген жағдайда тұтынушы сатушыға кешіктірген әрбір күн үшін осы соманы төлеу күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ставкасына  сәйкес,  бірақ  негізгі   қарыз   сомасынан астам емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

4.6. Егер тұтынушы электрмен жабдықтау шартының шарттарын бұзған үшін ажыратылса, онда оны қосуды бұзушылықты жойған соң және қосу үшін көрсетілетін қызметке ақы төленгеннен кейін энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйым жүргізеді.

4.7. Электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспабын электрлік желінің теңгерімдік тиістілік шекарасында емес орнатқан кезде электрлік желінің теңгерімдік тиістілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу аспабын орнату орнына дейінгі  учаскедегі электр энергиясының шығасыларын шарт негізінде   теңгерімінде  электрлік желінің берілген учаскесі бар тарапқа  жатады   және  энергия   жеткізуші (энергия өндіруші) ұйымның есебі жолымен анықталады.

 

5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

5.1.Тұтынушының:
5.1.1. Жасалынған шартқа сәйкес электр энергиясын алуға;

5.1.2.Энергия өндіруші, энергия жеткізуші және энергиямен жабдықтаушы ұйымнан жасалынған шарт талаптарына сәйкес электр энергиясын кем жеткізген немесе сапасыз жеткізгеннен келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуін талап етуге;

5.1.3. Шартты жасауға және орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;

5.1.4. Тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте есепке алудың сараланған тарифтік жүйесі бойынша жүргізуге құқығы бар.

5.2.Тұтынушы:

5.2.1. Тұтынушылардың меншігіндегі электр және энергия құрылғылары мен коммерциялық есепке алу аспаптарының тиісінше техникалық жай-күйін сақтауға, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;

5.2.2. Электр энергиясын сатып алу-сату шартымен анықталған энергия тұтыну режимдерін сақтауға;

5.2.3. Жасасқан шартқа сәйкес босатылған, жіберілген және тұтынылған электр энергиясы үшін уақытылы төлеуге;

5.2.4. Энергиямен жабдықтаушы және энергия жеткізуші ұйымның жұмыскерлеріне коммерциялық есепке алу құралдарына кіруге, сонымен қатар электр және энергия құрылғыларының техникалық жағдайы мен қауіпсіздігін бақылау үшін мемлекеттік энергетикалық қадағалау мен жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдеріне кіруге  рұқсат етуге;

5.2.5.Пәтерде (үйде) уақытша (үш айдан көп уақыт) немесе үнемі тұрмағанда  Тұтынушы энергиямен жабдықтаушы ұйымға кеткені туралы ерікті нысанда өтініш ұсынып, кету күніне дейінгі кезге электр энергиясы үшін есеп айырысуды жүргізуге міндетті.

 

6. Сатушының құқықтары мен міндеттері

6.1. Сатушы энергия жеткізуші ұйымды жұмылдыру арқылы:

6.1.1 Тұтынушы қолданылған электр энергиясы үшін төлемеген жағдайда, тоқтатудан 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес уақыт бұрын жазбаша ескерту шартында Тұтынушының немесе оның өкілінің нақты алуын дәлелдейтін әдіспен Шартты орындауды тоқтатуға;

6.1.2. Мынадай жағдайларда Энергия жеткізуші ұйым тұтынушыға алдын-ала ескертпей электр энергиясын беруді толық тоқтатады:

- энергия беруші ұйымның электр желісіне электр энергиясын қабылдағыштарды өз еркімен жалғағанда;

- электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарынан тыс (есепке алусыз) электр энергиясының қабылдағыштарын қосса;

- энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және басқа тұтынушылардың электр қондырғыларының жұмыс істеуін бұзатын мәндерге дейін тұтынушының кінәсі бойынша электр энергиясының сапасы көрсеткіштерін төмендетсе;

- энергия жеткізуші (энергия өндіруші) ұйымның және энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін Тұтынушының коммерциялық есепке алу аспаптары мен электр қондырғыларына жұмыс уақытында (іссапарға жіберілгендер құқығындағы) жібермегенде;

- апаттық жағдайда.

6.1.3. Адам өміріне қауіпті, айтарлықтай экономикалық зиянға, коммуналдық шаруашылықтың және электрмен жабдықтау жүйесінің айрықша маңызды элементтерінің істен шығуына әкелуі мүмкін апаттардың алдын алу немесе жою бойынша шұғыл шараларды қабылдау үшін сұраныс бойынша энергия жеткізуші ұйым ажырату себебін көрсете отырып, Тұтынушыға электр энергиясын жіберуді тоқтатуға;;

6.1.4. Шартты жасауға және орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.

6.2. Сатушы:

6.2.1. Жасалынған шарттарға сәйкес электр энергиясын беруге;

6.2.2. Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;

6.2.3. Тұтынушының немесе оның өкілінің хабарламаны нақты алуын дәлелдейтін әдіспен төлем жасалынбағаны үшін Тұтынушыны электр энергиясын тоқтатқанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес уақыт бұрын жазбаша ескертуге;

6.2.4. Тұтынушыға үш күнтізбелік күннен кем емес уақыт бұрын энергия жеткізуші ұйым тарапынан жабдықтарды жөндеу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізумен және жаңа тұтынушыларды қосумен байланысты электр энергияясын жіберу жоспарлы тоқтатылатыны туралы хабардар етуге;

6.2.5. хабарландыруды 3 (үш) жұмыс күнінен кем емес уақыт бұрын бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру жолымен, сонымен қатар төлем құжаттарында берілген өзгерістер туралы ақпаратты көрсетумен Тұтынушыны электрмен жабдықтау қызметіне тарифтер туралы, олардың өзгеруі туралы хабардар етуге;

6.2.6. Тұтынушыдан оған берілген электр энергиясы үшін төлемдерді өз кассалары, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының  жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қабылдауды қамтамасыз етуге;

6.2.7. Тұтынушыға тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге төлем құжатын ай сайын ұсынуға;

6.2.8. Табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге  асыратын  мемлекеттік  органмен    келісілген тарифтер   бойынша   электр энергиясын беруге міндетті.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Электрмен жабдықтау Шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда Тараптар мұнымен келтірілген нақты залалды өз еркімен, ал келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.

7.2. Тараптар форс-мажорлық мән-жайлардан (стихиялық құбылыстар, әскери іс-қимылдар және террористік актілер), сондай-ақ тараптарға байланысты емес мән-жайлардан (электр беру желілерін және басқа да жабдықты ұрлау немесе нұқсан келтіру) туындаған электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапкершілікте болмайды.

 

8. Қорытынды ереже

8.1. Шарт қосылған желіге белгіленген тәртіпте абонентті бірінші нақты қосу сәтінен бастап жасалынды деп саналады.

8.2. Осы шартта қарастырылмағанның бәрі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

8.3. Шарт Тараптар оған қол қойған күнінен бастап бір жыл мерзімге жасалған болып есептеледі.

Мерзімі аяқталуы бойынша шартты тоқтату немесе өзгерту туралы тараптардың бірінің өтініші болмаған жағдайда, ол шартты жасау кезінде онда қарастырылған мерзімге және сол талаптарда ұзартылған болып есептеледі.

8.4. Осы шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасында даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы даулы мәселені ерікті тәртіпте шешу үшін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тұтынушыға хабарлайды. Даулы мәселелерді шешуде келісімге  келмеген   жағдайда,   осы   Шартты   орындау орны    бойынша   соттың    шешімімен   жүзеге асырылады.

8.5. Шартқа Тараптардың уағдаластығы бойынша енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарт ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, қосымша келісім түрінде ресімделеді, Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары қойылады және заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделеді.

8.6. Осыменен Тұтынушы Сатышуға Шарт  талаптарын орындау мақсатында, Сатушыдағы немесе болашақта көрсетілген дереккөзге келіп түсетін ол туралы дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтауға, сонымен қатар Тұтынушы туралы дербес деректерді  барлық мемлекеттік/ мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға, соның ішінде сот органдарына қоса таратуға келісімін береді.

Осыменен Тұтынушы оның дербес деректерін жинау, өңдеу және таратуға қосымша келісімнің қажет еместігін және Жеткізушіге болашақта осы Шартты орындау үшін тұтынушының дербес деректерін жинау, өңдеу және таратуға қатысты  қандай да болсын шағымдарының болмайтынын растайды.

 

9. Тараптардың заңды мекен жайлары және банк деректемелері

САТУШЫ:

«Экибастузэнерго» ЖШС

БСН 020740003786

Екібастұз қ., Әуезов к-сі, 12

Тел. (факс) 8(7187)34-08-43, 34-00-20, 34-01-50

ЖСК  КZ346010361000246527

«Қазақстан халық банкі» АҚ  ЕФ

БСК HSBKKZKX

Кбе 17

 

«___» _________________20___ж.

 

______________________

қолы     мөрі

ТҰТЫНУШЫ:

_____________________________________

Объектісі

___________________________________________________

(тұрғын үй, пәтер, гараж, монша және т.б.)

____________________________________________________

 

Жеке куәлігінің № _________________________

 

_______________________________________________берілді

(күні, кім берді)

ЖСН __________________________________________

 

«____»_____________________20___ж.

 

_________________________________

(Т.А.Ә. қолы)

 

 

 

 

ДОГОВОР

электроснабжения  бытовых потребителей

 

 

г.  Экибастуз                                                                                                                                                 «____»_______________ 20___г.

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузэнерго», осуществляющее электроснабжение потребителей согласно лицензии №000513 от 17 июля 2009 года, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Рогаль В.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________________________________ ,

(собственник (наниматель) жилого помещения или фактически проживающее лицо), именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили  настоящий договор электроснабжения (далее – договор) о нижеследующем:

 

1.Основные понятия, используемые в настоящем Договоре

В Договоре используются следующие основные понятия:

1.1.    Расчетный период – период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия  учитывается и предъявляется к оплате потребителю.

1.2.   Бытовой потребитель – физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг.

1.3.   Прибор коммерческого учета (ПКУ) – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством РК.

1.4.   Система коммерческого учета электрической энергии – совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме.

1.5.   Точка продажи электрической энергии – точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

1.2. Предмет договора

2.1. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

2.2. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.

 

3. Учет потребления электрической энергии

3.1. Количество поданной Продавцом и принятой Потребителем энергии определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Расчет по среднесуточному расходу производится со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

Коммерческий учет должен быть восстановлен потребителем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения.

По истечении тридцати календарных дней со дня обнаружения нарушения, если коммерческий учет не восстановлен, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

3.2. При учете потребляемой электроэнергии прибор коммерческого учета устанавливается на границе эксплуатационной ответственности сторон. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно Приложению к настоящему Договору.

3.3. В случае установки прибора коммерческого учета в квартире потребителя, снятие показаний осуществляется самим потребителем до последнего числа расчетного месяца. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

3.4. Если показания счетчика были сняты не в последний день текущего месяца, то за оставшиеся дни до конца месяца расчет фактического потребления электроэнергии  производится по среднесуточному потреблению прибора учета. При дальнейшем отсутствии информации о показаниях прибора учета в расчете применяется потребление по среднемесячному расходу предыдущего периода. При этом период расчета по среднесуточному расходу электрической энергии не превышает трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается.

3.5. Если показания счетчика не передавались более шести расчетных периодов, и произвести отключение не представляется возможным из-за отсутствия доступа к прибору учета, то дальнейшее начисление производится по присоединенной мощности, расчетная величина которой составляет 1000 кВт*ч в месяц для многоэтажного сектора и 1500 кВт*ч в месяц для частного сектора, с последующим перерасчетом, после проверки поставщиком схемы учета.

3.6. Потребителю дополнительно предъявляется к оплате расчетная величина потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования объектов кондоминиума (лестничные площадки, подвалы, лифты и т.п.).

3.7. Все изменения, приведшие к перерасчету, производятся с даты подачи потребителем заявления в адрес продавца с обязательным приложением всех необходимых документов.

3.8. Энергопередающая организация и (или) Продавец составляет потребителю акт о нарушении в произвольной форме, отключает его и производит перерасчет при следующих нарушениях:

1) самовольное подключение к сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

2) подключение приемников электроэнергии помимо прибора коммерческого учета электрической энергии (далее - ПКУ);

3) повреждение стекла и корпуса ПКУ;

4) отсутствие, нарушение, повреждение, несоответствие пломбы (клейма) или пломбировочного устройства о первичной или периодической поверке организации имеющей на это право (по заключению данной организации);

5) нарушение, повреждение, несоответствие или отсутствие пломбировочного устройства энергопередающей (энергопроизводящей) организации в местах, ранее установленных энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

6) изменение схемы включения ПКУ, трансформаторов тока и напряжения;

7) искусственное торможение диска ПКУ;

8) установка приспособлений, искажающих показания ПКУ.

Перерасчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

Период перерасчета определяется за все время со дня последней замены ПКУ или последней инструментальной проверки схемы его включения, но не выше срока исковой давности.

Объем неучтенной или недоучтенной электроэнергии, согласно перерасчету, включается в объем переданной электроэнергии энергоснабжающей организации и предъявляется к оплате потребителю по отпускному тарифу, действующему в текущем расчетном периоде.

Потребитель подключается к электрической сети после устранения нарушений в схеме и приборах коммерческого учета электрической энергии, оплаты суммы перерасчета и оплаты суммы за подключения.

 

4.  Порядок оплаты электрической энергии

4.1. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.

4.2.  Расчеты потребителей за предоставленную энергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с законодательством о естественных монополиях. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

4.3. Нормируемый объем потребления электроэнергии на одного человека делится на три уровня: 1 уровень  до _____кВт*ч

2 уровень  с  _______ до _____кВт*ч

3 уровень  свыше ______кВт*ч                                                                                            Недоиспользованное количество электрической энергии в пределах величины потребления электрической энергии не может быть использовано в следующем месяце.

4.4. По состоянию на «___» ________20___г.  тариф за 1 кВт*ч   1 уровень - ____________тг

2 уровень - ____________тг

3 уровень - ____________тг.

4.5.  В случае просрочки оплаты за электроэнергию, предусмотренную договором, потребитель выплачивает продавцу неустойку согласно ставки рефинансирования Национального Банка республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

4.6. Если потребитель отключен за нарушения условий Договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей организацией после устранения нарушения и оплаты услуги за подключение.

4.7. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей организацией.

 

5. Права и обязанности Потребителя

5.1.     Потребитель имеет право:

5.1.1.   Получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором.

5.1.2. Требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора.

5.1.3.  Обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора.

5.1.4. Производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2.   Потребитель обязан:

5.2.1. Поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики.

5.2.2. Соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии.

5.2.3. Своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенным договорам.

5.2.4. Допускать работников энергоснабжающей и энергопередающей организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

5.2.5. При временном (более трех месяцев) или постоянном не проживании в квартире (доме) потребитель представляет в энергоснабжающую организацию заявление в произвольной форме о выезде и производит расчет за электроэнергию по день выезда.

 

6. Права и обязанности Продавца:

6.1.    Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеют право:

6.1.1. Приостановить исполнение Договора, в случае неоплаты Потребителем использованной им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем.

6.1.2. Энергопередающая организация без предварительного уведомления прекращает полностью подачу потребителю электрической энергии в случаях:

- самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети энергопередающей  организации;

- подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

- снижения показателей качества электрической энергии по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей  (энергопроизводящей) организации и других потребителей;

- недопущения представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам потребителя в рабочее время (на правах командированного);

- аварийной ситуации.

6.1.3. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, энергопередающая организация прекращает подачу электрической энергии потребителю с последующим уведомлением, по запросу;

6.1.4.  Обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора.

6.2. Продавец обязан:

6.2.1.  Предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенными договорами.

6.2.2   Возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб.

6.2.3.  Письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем.

6.2.4. Информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения.

6.2.5.  Информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах.

6.2.6. Обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

6.2.7. Ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию.

6.2.8. Предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественной монополий.

 

7.    Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения, стороны обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности – по решению суда.

7.2. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс – мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

 

8. Заключительное положение

8.1     Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

8.2.  Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.3.   Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами сроком на один год.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором при его заключении.

8.4. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.

8.5. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

8.6. Настоящим Потребитель дает согласие Продавцу на сбор, обработку и хранение персональных данных о нем, находящихся у Продавца или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все государственные/негосударственные органы, организации, в том числе не исключая судебные органы.

Настоящим потребитель подтверждает, что какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение его персональных данных не требуется и каких-либо претензий к Продавцу в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им персональных данных потребителя для исполнения настоящего Договора иметь не будет.

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

 

Продавец:

ТОО «Экибастузэнерго»

БИН 020740003786

г.Экибастуз, ул .Ауэзова, 12

Тел.(факс) 8(7187) 340843, 340020, 340150

ИИК KZ666010361000354688

В ЭФ АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Кбе 17

 

«___»________________20___г.

 

__________________________

(подпись, печать)

Потребитель:_____________________________________

Объект___________________________________________

(жилой дом, квартира, гараж, баня и т.д.)

_________________________________________________

 

Удостоверение личности №_________________________

 

Выдано _______________________________________________

(дата,  кем выдано)

ИИН___________________________________________

 

«____»_____________________20___г.

 

_________________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

 

Приложение

к договору электроснабжения для
бытовых потребителей
Перечень приборов коммерческого учета
по адресу:

№ п/п

Наименование объекта

Тип счетчика

Заводской номер

Трансформаторы тока

Расчет коэффициента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергопередающая (энергопроизводящая)                                        Потребитель:

организация:
____________________________                                                                  _____________________________
«___»________________20___г. «___»________________20___г.

Опубликовано 05.01.17

 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »

Страница 4 из 4

Контакты предприятия

- Город: Экибастуз.

- Адрес: улица Ауэзова 12.

- Приемная: 34-08-43.

- Режим работы: с 8 до 17 часов.

- Выходной: суббота, воскресенье

- Абонентский отдел и касса   ТОО "Экибастузэнерго"

работают ежедневно

с 8 до 19 ч.

без перерыва и выходных

Статистика
Просмотры материалов : 1536424